24 juli 2014

Solgudinnan, Thor et Dyeus pəterGudomen Þor här ovanför förom oss på sin vagn vidare till religionens värld. ‘Jag tror’ brukar man inleda den religiösa diskussionen med, hvilket på latin blir det välkända ordet credo, utlånat till engelskans creed, finnes i forniriskans cretim, hettitiskans karatan dai, ariskans srad-dha samt avestiskans zrazda- og med lide fantasi så kan man få detta på protoindoeuropeiska till *k’erd-dhe hvilket är *k’erd för ‘hjärta’ och *dhe för ‘sätta’ - alltså var man sätta sitt hjärta. Enligt en teori så heter ju ‘skyn’ *ak’mon, men en mer trolig utveckling går att uttyda från *dyeus som på sanskrit blir dyaus, hettitiska DSius, helleniska zeu, illyriska Dei, latin ju, umbriska luve och av detta kan vi även se hur ‘gudar’ har utvecklats i de olika språken, sanskritens devas, latinets deus, litauiskans dievas, forniriskans dia samt fornnordiskans tivar. Så om man härleder ordet ‘gud’ och om det hade den nutida benämningen ‘fader gud’ alias pater familias från latinet så blir det enligt mönstret sanskrit pita, helleniska pater, illyriska patyros, latin piter och för att knyta an till ordet ovan så blir det ju ju-piter och umbriska patre - detta blir då på protoindoeuropeiska *pəter och alltså *dyeus pəter som en möjlig högsta gud. Detta är dock diskutabelt och många tvivlar numera och menar att detta gudssystem mest förknippas med Medelhavsreligionerna och att det i de asiatiska trossystemen inte spelar samma viktiga och framträdande roll - och eftersom det inte är allenarådande i både den västra eller den östra grenen av de indoeuropeiska grenarna, så är possibiliteten stor att det är frågan om en senare skapelse i väst och alltså inte ett arv från protoindoeuropéerna.
  En solgudinna, ömsom solgud, har man däremot med större sannolikhet kunnat rekonstruera i sanskritens Surya, galliskans Sulis, litauiskans Saule, germanskans Sola samt slaviskans Tsar Solnitse och en solgudomlighet går ju naturligtvis att knyta till en gudom i skyn. Om vi återgangom till germanskans Thor så seom vi att även här kunnom vi med viss svårighet finnom släktskapsband och nordens asatro skulle, om de långtgående teorierna stämmer, vara äldre än vad vi anat. Thors mor som hette Fjörgyn har likheter med slaviskans Perun', litauiskans Perkunas och den indiska regnguden Parjanyas. Det finnes många fler liknelser emellan de olika, eller man kanske skall säga de lika, religionerna som alla verkar hava samma ursprung. Ytterligare andra menar att detta protoindoeuropeiska religionsurhem icke existerar, utan menar istället att protoindoeuropéerna fick sin religion från Mesopotamien då vissa likheter finnes att se, att här gå igenom mytologierna skulle ehuru få denna skrift att växa uppmot skyn i omfång.
 
~

Citat från boken Europas tungomål

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar