17 juli 2014

Qvinnans complexivitet


Om vi i allomkvädande tonlag sagom att männ äro af en mer simpel construction än qvinnan så farom vi ej till fullo med osanning, då det varandes ett factum biologicum att qvinnan hvaro merda complext construerad, bland annat visar sig detta genom att det äro qvinnan som hafvandes qapaciteten att bringa lifvet hvidare ock i factum utaf biologiskt nåde att hon haver mera trägesam väg att gå för att njutning erfå.

Detta äre intet vi förnekom böra.


















~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar